O nas Produkty Pobierz Akademia Serwis Aktualności Kontakt

Regulamin

Regulamin szkoleń stacjonarnych płatnych

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w szkoleniach stacjonarnych organizowanych przez firmę Groupe Atlantic Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Płochocińskiej 99A, NIP 524-21-06-779, zwanej w dalszej części Regulaminu ORGANIZATOREM.
 2. Udział w szkoleniach tematycznych, zwanych w dalszej części Regulaminu SZKOLENIAMI organizowanymi przez ORGANIZATORA, jest równoznaczny z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu Szkoleń oraz wyrażenia zgody UCZESTNIKA Szkolenia na przetwarzanie jego danych osobowych do celów realizacji usługi.
 3. Szkolenia organizowane Organizatora, odbywać się mogą w terminie i miejscu wskazanym każdorazowo indywidualnie przez Groupe Atlantic Polska Sp. z o.o.
 4. Tematyka szkoleń każdorazowo dobierana będzie do potrzeb oraz poziomu wiedzy Uczestników danego szkolenia.
 5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu Stacjonarnym i obowiązują wszystkich Uczestników.
 6. Organizator zobowiązuje się przeprowadzenia szkolenia w sposób najbardziej kompetentny i profesjonalny, zgodnie z ofertą tematyczną stanowiącą opis danego Szkolenia, zapewniając Uczestnikom wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w planowanym pierwotnie terminie, z przyczyn od niego niezależnych (zdarzenie losowe noszące cechy siły wyższej, choroba prelegenta), jak również w przypadku liczby zgłoszonych Uczestników mniejszej niż :
  – 6 Uczestników dla centrum szkoleniowego w Warszawie,
  – 4 Uczestników dla centrum szkoleniowego we Włocławku.
 8. W przypadku konieczności odwołania Szkolenia, Organizator zaproponuje on w ciągu 14 dni inny termin realizacji szkolenia lub dokona zwrotu opłaty w pełnej wysokości.
 9. W wypadku podjęciu decyzji o odwołaniu Szkolenia, Organizator bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie wszystkich zapisanych Uczestników z użyciem numerów telefonicznych lub adresów e-mail wskazanych w zgłoszeniu.
 10. Jednorazowo Uczestnik ma prawo zrezygnować z nowego terminu Szkolenia, który zaproponował Organizator.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania drobnej modyfikacji programu szkoleniowego oraz do zmiany osoby prelegenta w każdym czasie.
 12. Serwis internetowy Organizatora, który umożliwia zapisanie się na Szkolenie znajduje się pod adresem: www.groupe-atlantic.pl.

§2

Uczestnictwo w Szkoleniu

 1. Warunkami uczestnictwa w Szkoleniu są:
  1. zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.groupe-atlantic.pl w zakładce Akademia.
  2. Uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora, przy użyciu platformy Przelewy24.pl. Na podstawie zgłoszenia, dokonanej i zaksięgowanej opłaty, Organizator wystawi Uczestnikowi fakturę VAT.
 2. Dokonanie  opłaty jest nierozłączną częścią procesu rejestracji Uczestnika na Szkolenie.
 3. W trakcie Szkolenia Stacjonarnego Uczestnicy otrzymują od Organizatora:
  – materiały szkoleniowe w formie drukowanej bądź elektronicznej,
  – poczęstunek w formie słodkiego bufetu, zimnych oraz ciepłych napojów
  – ciepły obiadowy posiłek serwowany w porze lunchu.
 4. Zgłoszenie na Szkolenie Organizator uważa się za skuteczne i prawnie wiążące, w momencie uiszczenia opłaty przez Uczestnika.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji Zgłoszeń, w tym do ich odrzucania włącznie, w wypadku identyfikacji zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

§3

Rezygnacja z udziału w Szkoleniu

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Szkoleniu każdorazowo musi być dokonana w formie pisemnej/elektronicznej przesłanej na adres e-mail Organizatora.
 2. W przypadku gdy o swej rezygnacji Uczestnik powiadomi Organizatora co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem Szkolenia, Organizator zwróci Zgłaszającemu wpłaconą kwotę luba zaproponuje inny termin Szkolenia.
 3. W przypadku gdy o swej rezygnacji Uczestnik powiadomi Organizatora mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem Szkolenia, Organizator ma prawo zwrócić Zgłaszającemu wpłaconą kwotę w części lub zatrzymać ją w całości.
 4. W przypadku gdy Organizator nie otrzyma od Uczestnika oświadczenia o jego rezygnacji ze szkolenia, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę.
 5. Zmiana Uczestnika szkolenia przez Zgłaszającego jest nieodpłatna.
 6. Zmiana Uczestnika szkolenia przez Zgłaszającego powinna nastąpić po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do Organizatora, najpóźniej 1 dzień przed planowym terminem szkolenia.

§4

Odpłatność za Szkolenie

 1. Koszt Szkolenia Stacjonarnego to kwota 369,00 zł brutto za każdego Uczestnika.
 2. Uiszczenie opłaty za Szkolenie odbywa się przy użyciu platformy Przelewy24.pl
 3. Płatnikiem (adresatem faktury) może być podmiot Zgłaszający lub inny.
 4. Na podstawie braku potwierdzenia dokonania płatności przez Uczestnika, Organizator może wydać decyzję o wykreśleniu Uczestnika z listy.

§5

Uwagi organizacyjne

 1. Co najmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną Szkolenia oraz 30 minut po zakończonym Szkoleniu, pracownik reprezentujący Organizatora będzie pozostawał do dyspozycji Uczestników Szkolenia.
 2. Koszty dojazdu na miejsce Szkolenia spoczywają po stronie Uczestnika.
 3. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z roku 1997, nr 133, poz. 883), Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Organizatora w celu organizacji oraz realizacji Szkolenia.
 4. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Groupe Atlantic Polska Sp. z o.o., wyłącznie w celu realizacji zadań związanych z obsługą Szkolenia oraz informowania Uczestnika o aktualnej ofercie.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji, którą należy przesłać na adres akademia@stlsntic-polska.pl lub szkolenia@acv.com.
 7. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie 5 dni roboczych.

§6

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Szkoleń organizowanych przez Groupe Atlantic Polska Sp. z o.o. dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.groupe-atlantic.pl
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Warszawie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Szkolenie ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Szkolenia.
 6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze Szkoleniem.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.groupe-atlantic.pl 
 8. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu.